نحوه شرکت در قرعه کشی محصولات ستاک

  • تهیه محصولات از مراکز مجاز فروش
  • اخذ کارت قرعه کشی و خراشیدن سریال آن
  • ارسال سریال به سامانه پیامکی 100010004545

نتایج قرعه کشی محصولات ستاک

تاریخ قرعه کشی 1395/10/30

آقای محمد رضا براتلور با کد KAB3730727

آقای محمد رضا براتلور با کد KAB3730727

آقای نوید بهرامی با کد LAG677367

آقای نوید بهرامی با کد LAG677367
تاریخ قرعه کشی 1395/11/30

خانم پریسا زارع با کد DIB38975037

خانم پریسا زارع با کد DIB38975037

آقای سینا مشکور با کد GOV5058064

آقای سینا مشکور با کد GOV5058064
تاریخ قرعه کشی 1395/12/28

خانم فاطمه میرزایی با کد KAB1994993

خانم فاطمه میرزایی با کد KAB1994993

خانم ملیکا سماواتی با کد KAB2447445

خانم ملیکا سماواتی با کد KAB2447445
تاریخ قرعه کشی 1396/01/31

آقای امیر عباس شمخانی با کد KAB2241239

آقای امیر عباس شمخانی با کد KAB2241239

خانم الهه نیکخویی با کد KAB2321319

خانم الهه نیکخویی با کد KAB2321319